X
 
 
Lilla Hammarsnäs gravfält


Skelettgrav från gravfältet på Lilla Hammars näs.

Ytterst på det smala näs som finns mellan Höllviken och Foteviken ligger ett av Skånes största gravfält från järnåldern. Inte mindre än 141 skelettgravar har påträffats.

Det hela började året 1931. En byggmästare inköpte marken för att här kunna anlägga en grustäkt. Genast stötte man på skelett, vilka låg väldigt grunt under det sandblandade jordlager som täcker näset. Arkeologen Folke Hansen tillkallades och under fyra somrar grävde han med medhjälpare fram gravarna.

Våren 1935 möter vi i pressen en förtvivlad utgrävningsledare. Pengarna som riksantikvarieämbetet bidragit med hade endast varit bidrag från s.k. ”reseförordnande” och medel för vidare undersökningar kunde inte beviljas:

- ”Skall något ytterligare göras måste det ske i sommar. Sedan är det för sent. … Att, som skedde förra våren, fem gravar blev förstörda, kan inte byggmästaren lastas för, hur beklaglig händelsen än var i och för sig.”

Den aktive Folke Hansen lyckades dock att via privatpersoner få medel till att fortsätta undersökningarna. Följande år kunde han därför summera en mycket lyckad utgrävningsverksamhet vid ett av Skånes absolut intressantare järnåldersgravfält:

”Årets undersökning är koncentrerad till områden, som ligga dels väster om det förut undersökta, dels öster om detsamma. På den västra sidan finner man gravar med vackert ornerade lerkärl, kammar och vackra mosaikpärlor, under det att på den östra sidan, där en intensiv gravläggning skett, endast finns illa brända lerkärl, en eller annan pärla samt enkla föremål av järn. Allt visar emellertid, att gravfältet varit använt genom åtskilliga århundraden, sannolikt från början av första århundradet efter Kristi födelse och ända in mot hednatidens slut.”

Folke Hansen noterar också att han nu, sommaren 1936, undersökt ett så stort område runt själva grustäkten att denna verksamhet rimligtvis inte kommer att kunna förstöra de viktiga gravlämningar på många år framåt:

”Vad som sedan återstår av det mäktiga gravfältet hoppas jag kan sparas till kommande tider.”

Därmed glömdes i stor sett gravfältet vid Öresund bort. Fotevikens Museum hoppas nu att museet kan få medel till nya forskningsinsatser för att räta ut många av de frågetecken som finns. Kommer t.ex. skeletten från en fast bosättning i området eller kommer de kanske från den handelsplats som funnits här? Egentligen är detta lätt att konstatera. Med modern genteknik kan man bestämma om de döda varit släkt med varandra. Men någon ska ha viljan att göra det och någon måste betala.

Kartan kräver att Javascript är aktivt i din webbläsare för att visas.